slowoklucz
Luty

Odnawialne źródła energii

Już wkrótce zostanie uruchomiony nowy program „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

OPERATOR: Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA: W ramach programu planowane są 3 obszary wsparcia: poprawa efektywności energetycznej w budynkach, wzrost świadomości społecznej i edukacja w zakresie efektywności energetycznej oraz wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

RODZAJE KWALIFIKOWANYCH PROJEKTÓW:

  • Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania.
  • Zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła dla ww. budynków użyteczności publicznej o mocy do 5 MW nowoczesnymi, energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej, w tym np. kolektorami słonecznymi, układami fotowoltaicznymi, instalacjami do wykorzystania biogazu, kotłami na biomasę, instalacjami do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych oraz małymi turbinami wiatrowymi.
  • Projekty mające na celu modernizację węzłów cieplnych o łącznej mocy do 3 MW dla ww. budynków użyteczności publicznej.

BENEFICJENCI: Jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne, realizujące zadania publiczne.

WARUNKI DOFINANSOWANIA: Wartość dofinansowania projektu wynosi od 170 000 do 3 000 000 euro (wypłacana jako dofinansowanie za usunięcie 1 tony CO2/rok). Poziom dofinansowania projektu wynosi do 80 proc. (faktyczna intensywność dofinansowania będzie uzależniona od redukcji lub uniknięcia emisji CO2). Wartość programu z Funduszy EOG : 75 000 000 euro.

NABÓR WNIOSKÓW: Projekty do dofinansowania będą wybrane w drodze otwartego naboru wniosku. Planuje się przeprowadzenie jednego naboru wniosków.

WIĘCEJ INFORMACJI: www.eog.gov.pl

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz