slowoklucz
Marzec

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

Departament Ochrony Przyrody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków w ramach działania 6.2. - Ochrona i zrównoważony rozwój lasów. Głównym celem programu jest zachowanie trwałej wielofunkcyjności lasów oraz ich roli w kształtowaniu środowiska przyrodniczego. Ponadto, program ma na celu ochronę ekosystemów leśnych przed szkodami powodowanymi przez czynniki biotyczne i abiotyczne; zwiększenie lesistości kraju oraz uregulowanie i ukierunkowanie rekreacji i turystyki na obszarach leśnych w sposób godzący funkcje społeczne lasów z ekologicznymi i produkcyjnymi.

PRZEDMIOT DOFINANSOWANIA:
 Wsparciem finansowym objęte są inwestycje polegające na: przebudowie drzewostanów pozostających pod wpływem emisji przemysłowych; usuwaniu szkód w lasach, powstałych w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych, poprzez odtworzenie i przebudowę uszkodzonych drzewostanów; ochronie ekosystemów leśnych przed szkodami powodowanymi przez czynniki biotyczne i abiotyczne, w tym: stosowanie biologicznych i ekologicznych metod ochrony lasu, zwalczanie gradacji szkodników owadzich oraz epifitoz, wyposażenie baz sprzętu przeciwpożarowego, budowę obiektów zabezpieczających pobór i gromadzenie wody do celów ochrony przeciwpożarowej lasów, budowę systemu obserwacji przeciwpożarowej lasów oraz systemów łączności i alarmowania ppoż., budowę lub przebudowę dojazdów pożarowych w celu udostępnienia lasów dla wozów bojowych straży pożarnej; zalesianie gruntów porolnych i nieużytków w ramach realizacji Krajowego Programu Zwiększania Lesistości; budowa lub modernizacja obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarach Leśnych Kompleksów Promocyjnych oraz lasów ochronnych w otoczeniu miast liczących ponad 50 tys. mieszkańców. 

BENEFICJENCI:
jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe; jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie wyższe posiadające w swojej strukturze leśne zakłady doświadczalne; Instytut Badawczy Leśnictwa.  

WARUNKI DOFINANSOWANIA: 
W ramach realizacji przedsięwzięć objętych programem, istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie w formie pożyczki, do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, przy uwzględnieniu przepisów dotyczących dopuszczalności pomocy publicznej. Ponadto, jednostka aplikująca powinna spełnić kilka warunków: w okresie ostatnich trzech lat poprzedzających złożenie wniosku, NFOŚIGW nie wypowiedział wnioskodawcy umowy; min. wartość przedsięwzięcia wynosi 500 tys. zł. Oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 3,5%; pożyczka może zostać udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat; pożyczka nie podlega umorzeniu.  

OKRES WDRAŻANIA:
2010 - 2014 

ALOKACJA ŚRODKÓW:
2011 - 2013 

WYDATKOWANIE ŚRODKÓW:
w latach 2011 - 2014 

NABÓR WNIOSKÓW:
prowadzony w trybie ciągłym, od dn. 01.01 danego roku do wyczerpania alokacji środków na dany rok

WIĘCEJ INFORMACJI:
 www.nfosigw.gov.pl

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz