slowoklucz
Szkolenia dla przedstawicieli Wojewódzkich Izb Rolniczych i Ośrodków Doradztwa Rolniczego

Szkolenia dla doradców

SZKOLENIA ROLNICZE Z ZAKRESU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
Aby realizować swój główny cel, czyli edukację dotyczącą  zmian klimatu Akademia organizuje szkolenia dla osób zawodowo działających na obszarach wiejskich. 

Strategicznym celem tego cyklu szkoleniowego jest podniesienie wiedzy na temat przyczyn i skutków globalnego ocieplenia w grupie doradców rolniczych oraz doradców środowiskowych, skupionych wokół Izb Rolniczych i Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz ich umiejętności dydaktyczno – metodycznych. W szczególności zależy nam na przygotowaniu i przekazaniu, uczestnikom szkoleń, zasobu wiadomości i wiedzy umożliwiających udzielanie pomocy merytorycznej (w tym porad i wskazówek) zainteresowanym rolnikom, w zakresie zmieniających się warunków środowiskowych, w tym problematyki niedoborów wody oraz coraz częściej występujących w Polsce susz.

Szkolenia realizują postulaty Unii Europejskiej, zapisane w:
 • Zielonej Księdze Komisji WE pt. „Adaptacja do zmian klimatycznych w Europie – warianty działań na szczeblu UE”,
 • Białej Księdze Komisji WE pt. „Adaptacja do zmian klimatu: europejskie ramy działania”.
Zakres tematyczny szkoleń obejmuje następujące kwestie:
 • Globalne ocieplenie, mechanizm, symptomy w Polsce i na świecie.
 • Zmiany agroklimatu Polski w ostatnim stuleciu i potencjalne działania adaptacyjne w rolnictwie.
 • Problemy ekonomiczno-organizacyjne rolnictwa w Polsce – a ryzyko w rolnictwie.
 • Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce.
Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowane osoby z placówek dydaktyczno –naukowych (takich jak Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy czy Instytut Ochrony Środowiska).

Najbliższe szkolenie dla doradców rolniczych, doradców środowiskowych oraz edukatorów z zakresu zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem zmian klimatycznych odbędzie się w I kwartale 2010 roku.

Jeśli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w szkoleniu proszę o kontakt w p. Iwoną Graczyk drogą mailową i.graczyk@zmianyklimatu.pl lub telefonicznie pod nr (22) 644 67 95.
BROSZURA SZKOLENIOWA
„Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce - Ocena zagrożeń i sposoby adaptacji.”

Celem tej publikacji jest przekazanie w sposób przystępny doradcom rolniczym najnowszych informacji o skutkach zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce. Ma ona również na celu usystematyzowanie wiedzy przekazanej podczas szkoleń i wskazanie źródeł dodatkowych informacji. Wydawnictwo to będzie wręczane uczestnikom szkoleń.

Broszura porusza następujące kwestie:
     -  Przyczyny zmian klimatu.
     -  Scenariusze klimatyczne dla obszaru Polski.
     -  Dowody na zmiany klimatu w Polsce.
     -  Agroklimat w Polsce.
     -  Rolnictwo a zmiany klimatyczne.
     -  Działania adaptacyjne.
Zawiera ona również szereg zdjęć przedstawiających krajobraz polskiej wsi oraz mini atlas agroklimatyczny.

Autorzy:
Redakcja: Robert Kęder, Iwona Graczyk
Redakcja merytoryczna: dr Jerzy Kozyra, dr Anna Nieróbca, mgr Katarzyna Mizak
Projekt graficzny: Maciej Czaplicki

 

 

SZKOLENIE W MRiRW, WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009

We wrześniu w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń pt. „Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce – ocena zagrożeń i sposoby adaptacji” organizowane pod patronatem Ministerstwa Środowiska, Instytutu Ochrony Środowiska, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych.

 

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkich Izb Rolniczych oraz Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całej Polski.

 

Spotkanie otworzył Robert Kęder, prezes Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, podkreślając rolę osób zawodowo działających na obszarach wiejskich w edukacji na temat zmian klimatycznych i ich wpływu na polskie rolnictwo. Podczas pierwszego wykładu dr Jerzy Kozyra przybliżył uczestnikom mechanizm globalnego ocieplenia oraz przedstawił jego symptomy w Polsce i na świecie. Natomiast w drugiej prezentacji  pokazał, w jakim kierunku zmienia się agroklimat w naszym kraju. Kolejnym prelegentem był dr inż. Mariusz Matyka, który omówił problemy ekonomiczno – organizacyjne rolnictwa z punktu widzenia ryzyka. Następnie dr Anna Nieróbca przybliżyła uczestnikom skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce pod kątem oceny zagrożeń. Temat kontynuowała mgr Katarzyna Mizak, koncentrując się jednak na metodach adaptacji polskiego rolnictwa do zmian klimatu.

 

Spotkanie zakończyło się dyskusją, podczas której prelegenci chętnie odpowiadali na zadawane pytania. Każdy uczestnik szkolenia otrzymał bezpłatną broszurę pt. „Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce -  ocena zagrożeń i sposoby adaptacji” oraz zaświadczenie sygnowane przez Instytut Ochrony Środowiska.

 

Zapraszamy do pobrania prezentacji multimedialnych przedstawionych na szkoleniu.

 1. Prezentacja pt.  „ Globalne ocieplenie, mechanizm, symptomy w Polsce i na świecie”
  Autor: dr Jerzy Kozyra
 2. Prezentacja pt.  „Zmiany agroklimatu w Polsce”
  Autor: dr Jerzy Kozyra
 3. Prezentacja pt.  „Problemy ekonomiczno – organizacyjne rolnictwa w Polsce, a ryzyko w rolnictwie”
  Autor: dr inż. Mariusz Matyka
 4. Prezentacja pt.  „Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce – ocena zagrożeń”
  Autor: dr Anna Nieróbca
 5. Prezentacja pt. „Skutki zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce – sposoby adaptacji”
  Autor: mgr Katarzyna Mizak
PORADNIK "UPRAWA ROŚLIN NA POTRZEBY ENERGETYKI"

Polska do 2020 roku będzie zobowiązana osiągnąć 15% udział energii z odnawialnych źródeł (OZE) w całkowitym bilansie energetycznym. Biorąc pod uwagę, że obecnie poziom energii z OZE w Polsce wynosi 7,2% - trzeba będzie dokonać szeregu działań i inwestycji, aby ten cel spełnić.

Dlatego Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan przy współpracy z Vattenfall Heat Poland S.A. przygotowała praktyczny poradnik dla rolników na temat produkcji biomasy w Polsce pt. "Uprawa roślin na potrzeby energetyki".
Poradnik został opracowany przez pracowników Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach i zawiera kompendium wiedzy w zakresie uwarunkowań produkcji oraz opłacalności wybranych roślin energetycznych na podstawie własnych kilkuletnich badań. Dobór gatunków roślin energetycznych uwzględnia istniejące w Polsce warunki glebowo-klimatyczne oraz wymagania jakościowe stawiane biomasie przez energetykę. Pod tym kątem i na podstawie obecnego stanu wiedzy wytypowane zostały trzy rośliny: wierzba energetyczna, miskant i ślazowiec pensylwański. Każda z roślin została opisana pod kątem doboru gleb, pełnego cyklu produkcji, spodziewanych plonów, niezbędnych do produkcji maszyn i urządzeń rolniczych. Na końcu zamieszczono pełną analizą opłacalności produkcji roślin energetycznych oraz porównanie z opłacalnością produkcji zbóż na tych samych klasach gleb. Wyniki analiz wskazują, że rośliny energetyczne dają w większości przypadków wyniki lepsze lub zbliżone do roślin rolniczych.

Poradnik „Uprawa roślin na potrzeby energetyki” powstał w ramach projektu PKPP Lewiatan pt. „Promocja rozwiązań sprzyjających produkcji energii niskoemisyjnej”. Celem projektu jest wspieranie działań, które mają doprowadzić do stworzenia optymalnych warunków prawnych i gospodarczych, które zachęcą przedsiębiorców do przejścia na technologie niskowęglowe w Polsce. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie http://www.pkpplewiatan.pl/?ID=221541.
Projekt współfinansowany jest przez Ambasadę Brytyjską w ramach Strategic Programme Fund Low Carbon High Growth – funduszu brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (Foreign & Commonwealth Office) promującego gospodarkę niskoemisyjną, która sprzyja wysokiemu wzrostowi gospodarczemu. Więcej informacji: http://ukinpoland.fco.gov.uk/en/working-with-poland/climatechange/ccfundingopportunities/spflchg

 

Poradnik udostępniony dzięki uprzejmości Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan oraz Vattenfall Heat Poland S.A.

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz