slowoklucz
Akademia Zrównoważonego Rozwoju

EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI

 

 

Teoretycznie wszyscy wiemy co to jest zrównoważony rozwój. Wszyscy wiemy że spokojnie, że z głową, że trzeba wszystko najpierw sprawdzić, zbadać, udokumentować, a potem działać. Osoby już nieco bardziej zorientowane w temacie odpowiedziały by nam, że jest to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia są zaspokajane bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Inni być może odpowiedzieli by nam dogmatami, że jest to rozwój racjonalny, technicznie właściwy, ekonomicznie zdolny do życia i akceptowalny społecznie. Wszystko jest to oczywiście prawda. Pytanie jednak brzmi jak to wszystko przekazać głównej grupie docelowej, przyszłości naszego narodu, czyli dzieciom i młodzieży?

 

 

 

To że dzieci, a często i młodzież nie zrozumieją tych słów jest nawet więcej niż pewne.

 

 

 

Dlatego też, postanowiliśmy zaproponować Państwu Akademię Zrównoważonego Rozwoju. Jest to nasz sposób na rozwój edukacji i rozpowszechnienie wiedzy na temat zmian klimatu, globalnego ocieplenia oraz ochrony środowiska. Priorytetową zasadą na jakiej oparliśmy nasz projekt jest nauka poprzez zabawę. Wszystkie pomysły, wskazówki i pomoce jakie proponujemy w tym dziale mają charakter edukacyjny i prośrodowiskowy, tak by już od najmłodszych lat uczyć najmłodszych prawidłowych zachowań i postaw, które znajdą odzwierciedlenie w ich późniejszym życiu.

 
Historii słów kilka
Pojęcie "zrównoważony rozwój" (Sustainable Development) zostało po raz pierwszy zdefiniowane w roku 1987 w raporcie Światowej Komisji Środowiska i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych zatytułowanym "Nasza wspólna przyszłość".
Został on zdefiniowany jako proces mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom. Ze względu na mnogość i różnorodność czynników wpływających na to zjawisko, wyodrębniono w nim trzy główne obszary na których należy skoncentrować:

• ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi (ograniczanie zanieczyszczenia środowiska, ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin, promocja odnawialnych źródeł energii);


• wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających (ułatwienie dostępu do rynków dla państw rozwijających się, finansowanie rozwoju, zmiana nieracjonalnych wzorców konsumpcji i produkcji);


• rozwój społeczny (walka z ubóstwem, dostęp do edukacji, ochrony zdrowia).

 
2005 – 2014 Dekada Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju
W celu zwrócenia uwagi społeczności świata na jedną z najważniejszych kwestii o znaczeniu międzynarodowym Organizacja Narodów Zjednoczonych dnia 20 grudnia 2002 roku przyjęło na zasadzie konsensusu rezolucję ustanawiającą Dekadę Edukacji na temat Zrównoważonego Rozwoju (Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014). Idea tego działania zrodziła się na Światowym Szczycie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Johannesburgu (World Summit for Sustainable Development), który odbył się we wrześniu 2002 r.
Zasadniczym celem Dekady jest wspieranie dążeń promujących zrównoważony rozwój społeczny, gospodarczy i ekologiczny, a w szczególności promowanie edukacji na wszystkich poziomach kształcenia. Dekada ma być siłą i inspiracją do prowadzenia współpracy w kierunku rozwoju nowych standardów edukacyjnych oraz tworzenia innowacyjnych programów, polityk i zadań edukacyjnych opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju
 
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej jest to polski dokument, który powstał by usystematyzować wszystkie działania w zakresie edukacji ekologicznej oraz określić ich prawno-polityczne usankcjonowanie. Zostało to osiągnięte poprzez identyfikację głównych celi edukacji środowiskowej, które są następujące:

1. Kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi.


2. Umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska.


3. Tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska.

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz