slowoklucz
Program TV - ABC Klimatu

ABC Klimatu

„...Życie na Ziemi chroni skomplikowany i jednocześnie delikatny klosz atmosfery. Bez trudu może go zmieść katastrofa kosmiczna, ale możemy go naruszyć i my. I wszystko wskazuje na to, że naruszamy...”

ABC Klimatu to cykl telewizyjny, o charakterze poradnikowo – popularyzatorskim, który w przystępnej i atrakcyjnej formie, wyjaśni oraz przybliży widzom:
a) podstawowe pojęcia i prawa związane z atmosferą, jako szczególnie ważnym komponentem środowiska,
b) związki cywilizacji z warunkami meteorologicznymi, pogodą, dawniej i dziś,
c) zagrożenia dla ludzkości i przyrody, wynikające z postępujących zmian klimatycznych,
d) następstwa wywołane rosnącym, niezamierzonym przyczynianiem się  człowieka do globalnego ocieplenia,
e) praktyczne, indywidualne i grupowe  działania, powstrzymujące proces globalnego ocieplenia.

Cykl przyczyni się do kreowania odpowiedzialnych postaw  obywatelskich w zakresie ochrony środowiska.

Tematem cyklu będą szczególnie istotne problemy współczesnych globalnych zagrożeń środowiska i ich społeczno-gospodarcze, polityczne, a także indywidualne implikacje, wraz z sytuacją Polski jako kraju szczególnie zagrożonego przez te  zmiany i znajdującego się w strefie koncentracji obserwowanych i spodziewanych zmian.

Jednocześnie kraju starającego się rozpoznać i oddalić skutki niekorzystnych zmian i wykorzystującego w tym celu zasady, doświadczenie  i pomoc UE.
Wiodącym problemem cyklu będą szeroko rozumiane antropogenne zmiany klimatu oraz związanych z nim innych komponentów środowiska biotycznego i abiotycznego oraz i ich rozległe następstwa cywilizacyjne; gospodarcze, społeczne, światopoglądowe.
Fachowo ocenione będą obserwowane i spodziewane zmiany na obszarze Polski oraz wskazane możliwości powstrzymania niekorzystnych procesów z wykorzystaniem współpracy międzynarodowej, w tym realizowanej w ramach Unii Europejskiej.
  Globalne ocieplenie uważane jest za najgroźniejsze, po groźbie konfliktów zbrojnych,  wyzwanie współczesnego świata. To postępujący proces o trudnym do pełnego przewidzenia scenariuszu. Praktyczna niemożność prognozowania wszystkich zmian spowodowała, że ocieplenie globalne jest przedmiotem sporów nie tylko badaczy, ale też działaczy gospodarczych i polityków. Spory te przestały już jednak dotyczyć samego faktu – jest on oczywisty, przeniosły się na trudną kwestię koniecznej naszej reakcji.

Bardzo rozbieżne pojęcie na ten temat mają najbardziej zainteresowani – zwykli ludzie. Pozostaje zagubieni w tej tak bardzo dotyczącej ich kwestii. Niestety środki masowego przekazu nie sprawdziły się w wyznaczonym im dziele rzetelnego informowania i w większości przypadków powielają oceny i wizje przestarzałe, wyrwane z kontekstu i pozbawione odniesienia do procesów cywilizacyjnych.

Często, pomimo krzyczących tytułów, treść takich doniesień jest nudna       i trudna do zrozumienia z powodu pseudonaukowych wywodów z jednoczesnymi grubymi błędami merytorycznymi.

Jest tak między innymi dlatego, że globalne ocieplenie jest tematem naukowo wyjątkowo trudnym, interdyscyplinarnym i dynamicznym – wymaga zespołu.

Jest to jednocześnie temat żywo interesujący społeczeństwo, praktycznie w stopniu podobnym jak bezkonkurencyjna prognoza pogody.
Kwestia globalnego ocieplenia będzie dobrą okazją do prezentacji

innych ważnych zadań zapisanych w 6 Programie Środowiska UE, a także naszych polskich „klasycznych” zagrożeń ekologicznych, które zresztą także mają związek ze zmianami klimatu.

Będzie także szansą na wyjaśnienie telewidzom podstawowych zjawisk meteorologicznych i klimatycznych, co może zwiększyć zainteresowanie                i rozumienie nieodłącznych telewizyjnych pogodynek. Treść cyklu będzie się stale odnosić do kwestii:
– ochrony różnorodności biologicznej,
– racjonalnej gospodarki surowcami,
– wykorzystania odpadów,
– gospodarowania wodą,
– kierunków rozwoju rolnictwa i leśnictwa.

Będzie przywoływać i objaśniać zasady zrównoważonego rozwoju.
Używając pewnego rodzaju prowokacji intelektualnej (pytania prowadzącego w rodzaju: „czy globalne ocieplenie dziś oznacza ochłodzenie klimatu w przyszłości?”), dzięki atrakcyjnej oprawie graficznej obrazu (z wykorzystaniem animacji 3D),  dynamicznych zmian tematów i wątków, żywych rozmów – będzie można stworzyć program, który (mimo, że poświęcony trudnym i niewdzięcznym dla masowego widza problemom związanym z efektem cieplarnianym), stać się może atrakcyjnym forum wymiany myśli związanych z perspektywami egzystencji gatunku ludzkiego na ziemi.
Pokażemy skutki zmian klimatu, jakimi są, zdaniem wielu specjalistów, coraz częstsze kataklizmy pogodowe: długotrwałe susze, cyklony tropikalne, trąby powietrzne, intensywne burze i opady, nawałnice śnieżne. Zwrócimy uwagę na podnoszący się poziom mórz, topniejące lodowce oraz niepokojące zmiany w biosferze. Wyjaśnimy przyczyny globalnego ocieplenia oraz wpływ człowieka na te zjawiska.
Poradzimy jak radzić sobie ze zmianami klimatu. Pokażemy drogi do ograniczenia negatywnych skutków tych zmian poprzez lepsze gospodarowanie woda, zmianami w uprawie roślin, unowocześnianiem budownictwa itd. Omówimy sposoby zapobiegania dalszemu ociepleniu poprzez redukcje emisji gazów cieplarnianych, poprawę wykorzystania surowców energetycznych, ich stopniowej eliminacji na rzecz innych źródeł energii.
Fachowo i dogłębnie wyjaśnimy fizyczną istotę efektu cieplarnianego i mechanizmy jego wzmożenia.  

 Zaproponujemy  odejście od spalania kopalin, będziemy promować spalanie surowców  odnawialnych. Pokażemy lokalne inicjatywy na rzecz klimatu na poziomie gmin i gospodarstw domowych. Zaproponujemy, aby każdy z nas chronił klimat efektywniej wykorzystując energię w swoim domu! 

Niezależnie od działań zmierzających do redukcji emisji, zaproponujemy  rozpoczęcie procesu adaptacji do oczekiwanych zmian klimatu, rozpoczynając od identyfikacji obszarów najbardziej narażonych na zmiany i prognozowania ewentualnego zakresu tych zmian.

Opowiemy o spodziewanym w Europie, zwłaszcza w jej części południowej i wschodniej, pogorszeniu się stosunków wodnych w wyniku przebudowy cyrkulacji strefowej i okresowych deficytów wody przerywanych powodziami.
Pokażemy symulacje wzrostu temperatury w Europie Północnej i w Rosji i ich skutki (topienie się wiecznej zmarzliny, co zagrozi istniejącej infrastrukturze gospodarczej, a z drugiej strony umożliwi przesunięcie się ku północy zasięgu lasów i innych  ekosystemów ).

Naświetlimy problem zwierząt i niektórych gatunków roślin, które będą próbowały nadążyć za zmianami i zaczną migrować ku północy. Szczególną uwagę poświecimy lasom, których naturalne zasięgi ulęgną zasadniczym zmianom, a skład gatunkowy drastycznej przebudowie. Dotyczy to w istotnym stopniu Polski, gdzie występują naturalne granice zasięgów podstawowych lasotwórczych gatunków drzew iglastych i liściastych.
Zwrócimy uwagę, ze część roślin o mniejszych lub wolniejszych zdolnościach adaptacyjnych, będzie musiała zginąć, zubożając tym samym różnorodność biologiczną.

Udowodnimy, że wzrost temperatury może sprzyjać zwiększeniu produktywności roślin uprawnych. Wskażemy jednak na problem podstawowy dla rolnictwa - ograniczenie dostępności wody i inną sezonowość opadów.

Zastanowimy się nad skutkami przesunięcia się granicy upraw na północ, omówimy zagrożenie powodziami nadmorskimi w związku z podnoszeniem się poziomu mórz, nasilenie erozji brzegowej, co zagrozi infrastrukturze wybrzeży, przemysłu, turystyki, rolnictwa i ekosystemów nadbrzeżnych.


slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz