slowoklucz
Scenariusz 2

Ekstremalne zjawiska związane z wodą - Między suszą i powodzią

Tok lekcji.

1. Wprowadzenie do tematu lekcji:

• Zadaj słuchaczom pytanie: Jaki jest Twój pogląd na wielkość zasobów wody w Polsce. Pozwól na swobodne wypowiedzi, następnie przedstaw fakty.

• Przeczytaj ogłoszenie, jakie pojawiło się w wielu gminach w czasie upalnego lipca 2006 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że z uwagi na panujące warunki atmosferyczne (wysokie tem­peratury, brak opadów) będą występowały przerwy w dostawie wody. Gminna Stacja Uzdatniania Wody wykorzystuje wszystkie moce produkcyjne urządzeń. Zgodnie z zarządzeniem wójta obowiązuje całkowity zakaz podlewania zieleni i używa­nia wody do celów innych niż socjalno-bytowe. Liczymy na zrozumienie i podporządkowanie się zakazowi. Zadaj uczniom pytanie: jak sami zareagowaliby na to zarządzenie, jak według nich reagowali mieszkańcy. Czy wobec zagrożenia działamy solidarnie, czy raczej egoistycznie.

2. Odcinek „Sucha susza”

a) Zmiany w rozmieszczeniu obszarów o nadmiarze i deficycie wody.
b) Problem zaopatrzenia w wodę, transport, retencja.
c) Efekt pustynnienia, erozja gleb.
d) Znaczenie zachowania lasów równikowych.
e) Pożary lasów – obszary klęsk i ich skutki.

 

SUCHA SUSZA – Susza nie jest nowym zjawiskiem w historii ludzkości, ale obszar, na którym się pojawia ulega gwałtownemu rozszerzeniu. Czy grozi nam pustynnienie Europy i permanentny deficyt wody? Co to są scenariusze klimatyczne i czemu mogą służyć? Czy zjawisko globalnego ocieplenia jest kontrolowane przez naturę?


 

3. Po programie zadaj pytania:

Dlaczego spadek powierzchni lasów równikowych dotyka również Ciebie, mimo znacznej odległości?

Dlaczego kraje takie jak Brazylia, Kongo, Indonezja wycinają rabunkowo lasy równikowe?

Jak można temu przeciwdziałać poprzez działania globalne (rządy państw) i indywidualnie (Twoje decyzje)?

 

 

WODA WYŻEJ – Gwałtowne ulewy, dramatyczne powodzie. Jak przygotować się do nadejścia fali powodziowej? Czy można jej zapobiec? Jak ograniczyć jej skutki?


4. Informacje o powodziach:

1997 r. – „powódź stulecia” wylała Odra, Nysa Kłodzka, Łużycka, górna Wisła. Pod woda znalazło się Kłodzko, połowa Wrocławia, Opole, Racibórz.

2001 r. – wylała górna i Środkowa Wisła

2006 r. – maj, czerwiec, wylały rzeki z górnej części zlewni Wisły: Wisłoka, Pod woda znalazło się Jasło, Ciężkowice.

2006 r. – sierpień, powodzie w górnej części zlewni Odry, ucierpiała np. Jelenia Góra

źródło: „Ostatnie powodzie w Polsce”
Robert Dróżdż („National Geographic Polska” nr 8/2006)


Zlokalizuj te miejsca na mapie. Sporządzona mapa powodzi przynoszących szkody, które wystąpiły w Europie w latach 1998-2002, wskazuje, które regiony były najbardziej zagrożone powodzią. Jak pokazu­je mapa, najczęściej nawiedzanymi przez powodzie obsza­rami były wschodnie Węgry, Rumunia, południowowschodnia Francja, południowe Niemcy i Szwajcaria.

5. Odcinek „Woda wyżej”

a) Powodzie w historii i obecnie.
b) Przyczyny powodzi.
c) Dyskusja o możliwości zaistnienia potopu podobnego do potopu biblijnego.
d) Filmowy reportaż z obszarów powodzi w Polsce.

6. Polecenia dla ucznia:

Wymień (zapisz) przyczyny powodzi i działania w celu uchronienia ludzi i dobytku przed skutkami powodzi.

(Działania przeciw powodziom: np. utrzymanie naturalnych koryt rzek, dolin rzecznych bez osadnictwa, sadzenie lasów w górach, odtwarzanie naturalnych mokradeł jako naturalnych magazynów wody, wypłacanie rolnikom odszkodowań za zalane pola.)

Odnieś się do aforyzmu: „Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, ale można wielokrotnie wdepnąć w to samo bagno”.

Czy ludzie uczą się na błędach w gospodarowaniu zasobami Ziemi?

Jakie wnioski należy wyciągnąć i jakie podjąć działania w obliczu powtarzających się i narastających zjawisk długotrwałych suszy i nawalnych opadów.

Zastanów się nad dwoma sformułowaniami: powódź to klęska ekonomiczno-społeczna, wezbranie to zjawisko przyrodnicze.

Przypomnij sobie o miejscach gdzie wody rzeczne są spiętrzone przez młyny, tartaki, folusze. Ile wody są w stanie zatrzymać takie spiętrzenia?

Czy są one obojętne dla środowiska?

Jak można inaczej zatrzymać wodę deszczowa i roztopowa?

Czy uważasz, że powinniśmy starać się zmniejszyć szybki odpływ wód do Bałtyku?

 

 

 

 

Możesz również pobrać Scenariusz w formie PDF

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz