slowoklucz
A - C

Słownik pojęć od A do C

Atmosfera
Centrum Badań Zmian Klimatu
 [Atmosphere]  [Tyndall Center for Climate Change Research]
Gazowa powłoka otaczająca Ziemię. Składa się z mieszaniny gazów, zwanej powietrzem (patrz: powietrze). W jej obrębie można wyróżnić następujące strefy: troposferę (do ok. 12 km nad powierzchnią ziemi), stratosferę (12-50 km), mezosferę (50-85 km), jonosferę (85-2000 km).  Cetrum Tyndalla znajduje się w Manchesterze. Skupia naukowców, ekonomistów, inżynierów i socjologów, którzy pracują wspólnie nad rozwojem świadomości w zakresie zmian klimatu. Prowadzą badania interdyscyplinarne oraz dialog na poziomie krajowym i międzynarodowym nie tylko w środowiskach naukowych, ale również z grupami biznesowymi, doradcami politycznymi, mediami oraz społecznością. 
Cząstki na miliard Cząstki na milion
[ppb – parts per billion] [ppm – parts per million]
Jednostka stężeń zanieczyszczeń gazowych; oznacza liczbę cząstek danego zanieczyszczenia na miliard wszystkich cząstek powietrza.
 Jednostka stężeń zanieczyszczeń gazowych; oznacza liczbę cząstek danego zanieczyszczenia na milion wszystkich cząstek powietrza.

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz